Królestwo Chorwacji

Wolna Chorwacja!/ Chwała poległym bohaterom zamachu!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020-08-01 01:53:52

Joahim von Ribertrop
Administrator
Dołączył: 2020-08-01
Liczba postów: 38
AndroidChrome 48.0.2564.95

Ustav Kraljevine Hrvatske

Ustav Kraljevine Hrvatske
Konstytucja Królestwa Chorwacji
z dnia 1 sierpnia roku 1920 (2020)


W trosce o byt i przyszłość Ojczyzny naszej, posiadając możliwość suwerennego stanowienia o Jej losie, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za niepodległy byt kraju, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, świadomi potrzeby współpracy dla dobra kraju, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem i własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Królestwa Chorwacji jako prawa podstawowe dla państwa naszego.


Rozdział I
KRÓLESTWO CHORWACJI

Art. 1. Królestwo Chorwacji jest niepodległym i suwerennym państwem wirtualnym.
Art. 2. Królestwo Chorwacji jest monarchią konstytucyjną w której Król jest najwyższym przedstawicielem władz.
Art. 3. W skład Królestwa Serbii wchodzą kraje koronne : Królewskie Miasto Zagrzeb, Wielkie Księstwo Chorwacji, Księstwo Dalmacji oraz Księstwo Istirii.
Art. 4. Stolicą Królestwa Chorwacji jest Królewskie Miasto Zagrzeb.
Art. 5. Symbolami Królestwa Chorwacji jest herb, flaga i hymn przedstawione w Załącznikach nr 1, 2, 3
Art. 6. Walutą Królestwa Chorwacji jest dinar. (DS)
Art. 7. Językami miejscowymi w Królestwie Chorwacji są język polski oraz język chorwacki.

Rozdział II
KRÓL

Art. 8. Król Chorwacji jest uosobieniem majestatu Korony i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
Art. 9. Król Chorwacji czuwa nad przestrzeganiem prawa, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
Art. 10. Król Chorwacji sprawuje władzę dożywotnio, a tron Królestwa Chorwacji jest dziedziczny.
Art. 11. Pełny tytuł króla brzmi : z Bożej łaski Król i Wielki Książę Chorwacji, Książę Dalmacji oraz Istirii.
Art. 12. Po śmierci lub abdykacji Króla tron dziedziczy najstarszy syn Króla, a w przypadku jego braku najstarszy żyjący przedstawiciel rodu Królewskiego w linii męskiej.
Art. 13. W przypadku śmierci lub abdykacji ostatniego żyjącego przedstawiciela dynastii panującej, lub całkowitego zrzeczenia się przez Dom Panujący prawa do tronu Chorwacji, zwołuje się Zgromadzenie Narodowe obywateli z całego Królestwa, na którym wybierany jest nowy władcę.
Art. 14. Zgromadzenie Narodowe zwołuje i mu przewodniczy najstarszy stażem  obywatel Królestwa Chorwacji w przeciągu 7 dni od podjęcia informacji o wygaśnięciu dynastii panującej.
Art. 15. Zgromadzenie Narodowe obywateli Królestwa zostaje rozwiązane zaraz po wyborze nowego władcy.

Rozdział III
OBYWATELE

Art. 16. Obywatelstwo Królestwa Chorwacji otrzymują na mocy dekretu królewskiego osoby które złożą odpowiedni wniosek o jego nadanie.
Art. 17. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Chorwacji objawiająca się troska o kraj.
Art. 18. Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania prawa ustanowionego w Królestwie Chorwacji.
Art. 19. Obowiązkiem każdego obywatela jest aktywny udział w życiu społecznym kraju i obrona Królestwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.
Art. 20. Królestwo Chorwacji zapewnia swoim obywatelom :
- prawo do pracy, nauki i zabawy;                                                                               
- prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;                                               
- prawo do sprawiedliwego i jawnego rozstrzygania konfliktów.
Art. 21. Królestwo Chorwacji gwarantuje swoim obywatelom następujące prawa osobiste:
- do dobrego i szczęśliwego życia;                                                           
- do własnego domu i poszanowania dóbr osobistych;                                                 
- do uczestniczenia w życiu publicznym;                                                                       
Art. 22. Królestwo Chorwacji zapewnia swoim obywatelom następujące prawa ekonomiczne:
- prawo do rzetelnego wynagrodzenia;                                                                       
- prawo do własności;                                                                                         
- prawo dziedziczenia.

Rozdział IV
WŁADZA USTAWODAWCZA

Art. 23. Władzę ustawodawczą w Królestwie Chorwacji pełni Sabor (Parlament), w którym zasiadają  vojevodowie krajów koronnych.
Art. 24. Parlament obraduje pod przewodnictwem Jego Królewskiej Mości lub Marszałka powoływanego i odwoływanego przez Króla.
Art. 25. Parlament uchwala ustawy i uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w obradach.
Art. 26. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi, vojevodom krajów koronnych i grupie co najmniej 3 obywateli.
Art. 27. Ustawy i uchwały przyjęte przez Sabor zatwierdza podpisem Król.
Art. 28. Ustawy i uchwały zawetowane przez Króla wchodzą w życie jedynie wówczas gdy zostaną poparte i podpisane przez wszystkich vojevodów krajów koronnych.

Rozdział V
WŁADZA WYKONAWCZA

Art. 29. Władzę wykonawczą pełni Kanclerz Królestwa Chorwacji powoływany i odwoływany przez Sabor na mocy uchwały.
Art. 30. Kanclerz pełni swój urząd bezterminowo.
Art. 31. Do kompetencji Kanclerza należy wykonanie Ustaw i Uchwał Parlamentu, kierowanie kancelarią królewską, oraz nadzór nad dyplomacją i skarbem państwa.

Rozdział VI
WŁADZA SĄDOWNICZA

Art. 32. Władzę sądowniczą pełni Sąd Najwyższy, którym kieruje sędzia powoływany i odwoływany przez Sabor.
Art. 33. Do kompetencji Sędziego należy rozstrzygania aktów oskarżenia i spraw wniesionych do sądu oraz wymierzania sprawiedliwości w oparciu o Ustawę - Kodeks Karny.
Art. 34 Od wyroków oraz postanowień Sadu, każdemu przysługuje odwołanie w terminie trzech dni od ich wydania.
Art. 35. Król jest najwyższym interpretatorem prawa w Królestwie Chorwacji i rozpatruje wniesione odwołanie. Może skierować je do ponownego rozpatrzenie, utrzymać w mocy, albo zastosować aktu łaski (odstąpienia od kary).

Rozdział VII
KRAJE KORONNE

Art. 36. Kraje Koronne wskazane w art. 3 są nierozerwalnie związane z osobą Króla i wspólnie stanowią Królestwo Chorwacji.
Art. 37. Kraje Koronne posiadają autonomię w zakresie spraw wewnętrznych i gospodarki.
Art. 38. Władze w Krajach Koronnych w imieniu króla sprawują vojevodowie powoływani i odwoływani przez Króla.
Art. 39. Na obszarze poszczególnych Krajów Koronnych stacjonują wojska Królestwa Chorwacji, których zadaniem jest utrzymanie integralności terytorialnej oraz obrona granic i niepodległości całego Królestwa Chorwacji.

Rozdział VIII
SIŁY ZBROJNE KRÓLESTWA Chorwacji

Art. 40. Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Królestwa Chorwacji jest Król.
Art. 41. Organizację Sił Zbrojnych Królestwa Chorwacji określa ustawa.

Rozdział IX
PRAWO KRÓLESTWA CHORWACJI

Art. 42. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w hierarchii od najwyższego do najniższego są: Konstytucja, Ustawy i Uchwały Saboru, Dekrety Królewskie i Rozporządzenia Kanclerza i Postanowienia Vojevodów Krajów Koronnych.
Art. 43. Żaden akt prawa hierarchicznie niższy nie może stać w sprzeczności z aktem hierarchicznie wyższym.

Rozdział X
ZAKOŃCZENIE

Art. 44. Zmiany w postanowieniach Konstytucji dokonuje Sabor większością 2/3 głosów.
Art. 45. Konstytucja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(-) Joahim von Ribertrop


Załącznik nr. 1
640px-Flag_of_Croatia.svg.png


Załącznik nr. 2
604px-Coat_of_arms_of_Croatia.svg.png


Załącznik nr. 3
https://m.youtube.com/watch?v=N2439Ckgsv0

Ostatnio edytowany przez Joahim von Ribertrop (2020-08-01 02:14:10)


Z Bożej łaski Król i Wielki Książę Chorwacji, Książę Dalmacji oraz Istirii.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
bbc - jezusmaria - fireland - sunday-city-mta - mscn