Królestwo Chorwacji

Wolna Chorwacja!/ Chwała poległym bohaterom zamachu!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020-08-02 01:17:30

Joahim von Ribertrop
Administrator
Dołączył: 2020-08-01
Liczba postów: 38
AndroidChrome 48.0.2564.95

Zakon o Plemstvu i Aristokraciji

Zakon o Plemstvu i Aristokraciji
Ustawa o Szlachcie i Administracji
Z dnia 2 sierpnia roku 1920 (2020)

Rozdział I Przepisy ogólne

Art. 1.
W Królestwie Chorwacji uznawane są wszystkie tytułu szlacheckie i arystokratyczne nadane przez Króla Chorwacji i władców państw zaprzyjaźnionych.
Art. 2.
Przynależność do szlachty lub arystokracji Królestwa Chorwacji związane jest z przywilejem posiadania herbu i majątku ziemskiego.

Rozdział II Szlachectwo

Art. 3.
Za wybitne zasługi położone dla państwa, obywatele Królestwa Chorwacji mogą być nobilitowani do godności szlacheckiej.
Art. 4.
Szlachectwo nadaje Król wedle własnego uznania, wydając Akt Nobilitacji.
Art. 5.
Nobilitowani otrzymują szlachectwo wraz z herbem i tytuł vojnic oraz dobrami ziemskimi, które obejmują dwór i folwark.
Art. 6.
Nobilitowani są zobowiązani najpóźniej do siódmego dnia od daty nadania szlachectwa, złożyć w obecności Króla przysięgę w brzmieniu: „Przyrzekam uroczyście, że będę służyć wiernie Królowi i całemu Królestwu, wytrwale i ofiarnie pracując na chwałę Chorwacji, a moje postępowanie nigdy nie uchybi godności szlacheckiej”.

Rozdział III Tytuły arystokratyczne

Art. 7.
Tytuły arystokratyczne nadaje się w uznaniu wiernej służby państwu, w trakcie której zostały położone znaczące zasługi.
Art. 8.
Tytuł arystokratyczny może być nadany wyłącznie osobom posiadającym szlachectwo.
Art. 9.
Tytułami arystokratycznymi, w kolejności od najniższego do najwyższego są odpowiednio:
1) Ban / Bani
2) Župan / Župani
3) Knež / Knežini
Art. 10.
Uhonorowany tytułem arystokratycznym są zobowiązani, najpóźniej do siódmego dnia od daty nadania tytułu, złożyć w obecności Króla przysięgę w brzmieniu: „Przyrzekam uroczyście, że będę służyć wiernie Królowi i całemu Królestwu, wytrwale i ofiarnie pracując na chwałę Chorwacji, a moje postępowanie nigdy nie uchybi godności szlacheckiej”.

Rozdział IV Godność Króla i Króla Seniora

Art. 11.
Tytuł Króla przysługuje wyłącznie osobie koronowanej na władcę Królestwa Chorwacji.
Art. 12.
Król, po abdykacji nabywa tytuł Króla Seniora.

Rozdział V Heroldia Królestwa Chorwacji

Art. 13.
Heroldia Królestwa Chorwacji jest instytucją podległą wyłącznie Królowi, a jej zadaniem jest:
- Świadczenie usług heraldycznych
- Przygotowanie herbów do aktów nobilitacji i udostojnienia herbów arystokratycznych.
- Prowadzenie rejestr szlachty i arystokracji Królestwa Chorwacji.
Art. 14.
1. Heroldią Królestwa Chorwacji kieruje herold powoływany i odwoływany przez Króla. 
2. Król określa w dekrecie powołującym zakres wynagrodzenia herolda za jego pracę.

Rozdział VI Herby szlachty i arystokracji

Art. 15.
Odznaką szlachectwa jest herb. Wszystkie jego elementy muszą być zgodne z zasadami sztuki heraldycznej,
Art. 16.
Akt Nobilitacji wydany przez Króla zawiera opis i wizerunek herbu przygotowany przez herolda na wniosek osoby nobilitowanej.
Art. 17.
Herb szlachty wyniesiony do godności arystokratycznych zostaje udostojniony o elementy określone przez Króla.

Rozdział VII Pozbawienie godności szlacheckiej i tytułów arystokratycznych.

Art. 18. Każdy szlachcic i arystokrata za przestępstwa kryminalne oraz działalność na szkodę państwa może być pozbawiony szlachectwa, herbu i posiadanych tytułów arystokratycznych.
Art. 19. Akt pozbawienia godności szlacheckiej i tytułów arystokratycznych wydaje Król w oparciu o skazujący wyrok sadu.

Rozdział VII Przepisy końcowe

Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Joahim von Ribertrop


Z Bożej łaski Król i Wielki Książę Chorwacji, Książę Dalmacji oraz Istirii.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
booyaka - duchowe - crimecrew - jebacforumpun - polishers