Królestwo Chorwacji

Wolna Chorwacja!/ Chwała poległym bohaterom zamachu!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020-08-09 00:27:07

Joahim von Ribertrop
Administrator
Dołączył: 2020-08-01
Liczba postów: 230
AndroidChrome 48.0.2564.95

Aktivni Silovi Akcija Kraljevine Hrvatske

Aktivni Silovi Akcija Kraljevine Hrvatske
Ustawa o Siłach Zbrojnych Królestwa Chorwacji
Z dnia 9 sierpnia roku 1920 (2020)

Art. 1.
1. Zadaniem Sił Zbrojnych jest obrona terytorium Królestwa Chorwacji.
2. Siły Zbrojne Królestwa Chorwacji składają się z: wojsk lądowych, wojsk lotniczych i marynarki wojennej.

Art. 2.
1. W skład wojsk lądowych wchodzi: piechota, artyleria, kawaleria i wojska pancerne, zorganizowane w pododdziały (drużyna, pluton, kompania, batalion), oddziały (pułki) i związki taktyczne (brygady i dywizje).
2. W skład wojsk lotniczych wchodzą jednostki powietrzne (klucze i eskadry, dywizjony lotnicze) oraz jednostki naziemne do obsługi lotniska.
3. W skład marynarki wojennej wchodzą jednostki pływające (okręty) i jednostki nabrzeżne obsługi portów.
4. Wsparciem dla rodzajów sił zbrojnych są służby medyczne, kwatermistrzowskie, techniczne, inżynieryjne, saperskie, łączności i transportu.
5. Stan etatowy pododdziałów i oddziałów naznacza rozporządzeniami Naczelny Dowódca Wojsk Królestwa Chorwacji.

Art. 3.
1. Na czele Sił Zbrojnych Królestwa Chorwacji stoi naczelny dowódca. Funkcję naczelnego dowódcy pełni Król.
2. Do kompetencji naczelnego dowódcy należy:
- powoływanie na stanowiska dowódcze w wojskach lądowych, wojskach lotniczych i w marynarce wojennej.
- inspekcja i kontrola wszystkich jednostek wojskowych.
- dowodzenie całością Wojsk Królestwa Chorwacji.

Art. 4.
1. Dla sprawnego dowodzenia i zarządzania wojskiem powołuje się Sztab Naczelnego Dowództwa.
2. Na czele Sztabu Naczelnego Dowództwa stoi szef sztabu powoływany i odwoływany przez naczelnego dowódcę.
3. Do kompetencji szefa sztabu Naczelnego Dowództwa należy:
- organizacja jednostek wojskowych oraz służb pomocniczych.
- planowanie taktyczne i operacyjne,
- dyslokacja jednostek wojskowych
- zakwaterowanie i wyżywienie wojsk
- umundurowanie i uzbrojenie wojsk
- prawidłowe funkcjonowanie służb pomocniczych
- nadzór nad szkoleniem kadry oficerskiej i żołnierzy

Art.5
1. Stopnie Wojsk Królestwa Chorwacji to :
    Redov                                     
    Kaplar                                     
    Podnarednik                                               
    Narednik                                 
    Potporučnik                           
    Poručnik                                                   
    Capetan                       
    Major                                       
    Potpukovnik                           
    Pukovnik                               
    Brigadier General                   
    Divisional General                                   
    Army General                         
    Vojvoda             
2. Wizerunki stopni określa załącznik do ustawy.   
3. Stopnie marynarki zostaną ogłoszone w Zarządzeniu Szefa Sztabu Generalnego         
                                       
Art. 6.
1. Awanse na stopnie podoficerskie, oficerskie i generalskie nadaje naczelny dowódca Wojsk Królestwa Chorwacji.
2. Podstawą do przyznania awansu jest zaangażowanie w życie społeczne i służbę dla kraju:
Redov po zamieszczeniu  1 postu
Kaplar po zamieszczeniu 10 postów
Podnarednik po zamieszczeniu 25 postów           
Narednik po zamieszczeniu 50 postów
Potporučnik po zamieszczeniu 75 postów
Poručnik po zamieszczeniu 100 postów     
Capetan po zamieszczeniu 150 postów
Major po zamieszczeniu 200 postów
Potpukovnik po zamieszczeniu 300 postów
Pukovnik po zamieszczeniu 400 postów
Brigadier General po zamieszczeniu 500 postów
Divisional General po zamieszczeniu 750 postów           
Army General po zamieszczeniu 1000 postów
Vojvoda po zamieszczeniu 1500 postów oraz Król

Art. 7
Służba wojskowa jest służbą zawodową. Za czas pełnienia służby przysługuje wynagrodzenie uzależnione od posiadanego stopnia wojskowego :
   Redov                                 200 dinarów
   Kaplar                                 400 dinarów
   Podnarednik                        600 dinarów                                         
   Narednik                             800 dinarów
   Potporučnik                       1000 dinarów
   Poručnik                            1400 dinarów
   Capetan                            1800 dinarów
   Major                                 2200 dinarów
   Potpukovnik                       2600 dinarów
   Pukovnik                            3000 dinarów                                       
   Brigadier General                3400 dinarów
   Divisional General               3800 dinarów
   Army General                     4200 dinarów                                         
   Vojvoda                             5000 dinarów                   

Art. 8.
Każdy żołnierz za zasługi położone w służbie może być nagrodzony poprzez:
- Awans na wyższy stopień
- Nadanie odznaczenia państwowego
- Nominację na wyższe stanowisko                               

Art. 9.
Każdy żołnierz za popełnione wykroczenia i zaniedbywanie obowiązków może zostać ukarany poprzez:
- Upomnienie lub naganę                                                                                     - Degradację na niższy stopień i usunięcie z zajmowanego stanowiska.                   
- Degradację całkowitą i usuniecie ze służby

Art. 10
1. Każdy żołnierz ma prawo zrezygnować z dalszego pełnienia służby, składając wniosek o przeniesienie do rezerwy.
2. Przechodząc do rezerwy żołnierze maja prawo do zachowania stopnia. Nie otrzymują jednak wynagrodzenia z tytułu pełnienie służby.

Art. 11
1. Każdy żołnierz po 30 latach służby (30 miesiącach realnych) ma prawo złożyć wniosek o przeniesienie w stan spoczynku.
2. Przechodząc w stan spoczynku żołnierze zachowują prawo do zachowania stopnia i wynagrodzenia wynikającego z jego posiadania.

Art. 12.
1. Niniejsza Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Joahim von Ribertrop


Z Bożej łaski Król i Wielki Książę Chorwacji, Książę Dalmacji oraz Istirii.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
luckyspeak - oldmazur - ekstazyend - polishbestserver - srv-pingwinekmc